Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-III


Cenové rozhodnutie


- Oznámenie o výške poplatku za pripojenie do vodovodnej siete od 1.1.2021 do 31.12.2021


- Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - Rozhodnutie o zmene registrovanej osoby


- Certifikát_činnosť zástupcu registrovanej osoby na montáž určených meradiel


- Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná - Potvrdenie o absolvovaní kurzu Montáž meračov pretečeného množstva vody /vodomerov/


- Oznámenie o výške poplatku za pripojenie do vodovodnej siete od 1.1.2020 do 31.12.2020- Oznámenie o zmene ceny za vodu od 1.7.2019


- Potvrdenie o registrácii


- Rozhodnutie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom


- Rozhodnutie_Povolenie na odber podzemných vôd zo zdoja LŠ-1


- Rozhodnutie_ Povolenie na odber podzemných vôd zo zdroja Šáchor